Regulamin

Regulamin

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

§1 Informacje ogólne

  1. Niniejsze zasady określają obowiązki Gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na polu namiotowym oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu udostępnionego do użytku.

§2 Przyjazd i wyjazd Gości

  1. Po przybyciu na pole namiotowe, Gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji w dniu przyjazdu w godzinach pracy recepcji, a w przypadku przyjazdu poza godzinami pracy recepcji, najpóźniej rano kolejnego dnia po przybyciu.
  2. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godziny 14:00 do 12:00 dnia następnego.
  3. Na polu namiotowym zabrania się organizacji hucznych imprez.
  4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
  5. W czasie trwania ciszy nocnej, brama wjazdowa jest zamknięta. Wszelkie przyjazdy oraz wyjazdy w godzinach trwania ciszy nocnej należy uzgodnić z pracownikiem pola namiotowego.
  6. Aktualny cennik zakwaterowania oraz dodatkowych usług znajduje się w recepcji oraz na stronie internetowej www.ostadanacyplu.pl.
  7. Korzystanie z pola namiotowego możliwe jest wyłącznie przez:
   1. osoby zameldowane w recepcji pola namiotowego i posiadające kartę pobytu – karta pobytu wydawana jest po uprzednim zameldowaniu się oraz po uregulowaniu należności za cały okres pobytu z góry według cennika. Za uiszczoną opłatę Gość otrzyma kartę pobytu, który należy zachować do dnia wyjazdu,
   2. osoby posiadające ważną umowę z której wynika iż mają również prawo do pobytu na polu namiotowym.
   3. Po zakończeniu doby pobytowej lub wygaśnięciu umowy, korzystający z pola namiotowego ma obowiązek zgłosić swój wyjazd, regulując należności pozostałe do rozliczenia, lub przedłużyć pobyt uiszczając dodatkową opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  1.  
 1. §3 Korzystanie z pola namiotowego

   1. Parcelę (stanowisko) na polu namiotowym wyznacza obsługa pola namiotowego, wskazując miejsce ustawienia sprzętu, namiotów, przyczepy, pojazdów, itp.. Pobyt jest dozwolony wyłącznie w ramach przestrzeni do tego wyznaczonej (parcele pól namiotowych).
   2. Bez pozwolenia wydanego przez obsługę pola, zabrania się zmiany parceli przez Gościa.
   3. Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko wyznaczonych do tego miejscach, w zależności od rodzaju parceli namiotowej i typu pojazdu, parkowanie możliwe jest:
    1. Na parceli.
    2. Na parkingu ogólnym.
   4. W trakcie trwania pobytu, Goście są zobowiązani do:
    1. Zachowania porządku na parceli.

    2. W przypadku posiadania zwierząt, trzymania ich na smyczach a także sprzątania po nich – nieczystości należy wyrzucić w zawiązanej torebce do specjalnego pojemnika.
    3. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w szczególności zabrania się słuchania muzyki odtwarzanej z urządzeń elektronicznych lub przez nie przetwarzanych lub wzmacnianych, w taki sposób iż będzie ona słyszalna na parceli obok (nawet jeśli nikomu to nie przeszkadza) w praktyce oznacza to iż muzyki odtwarzanej z urządzeń lub przez nie przetwarzanej można słuchać wyłącznie w słuchawkach.
    4. Parkowania wyłącznie w wyznaczonych miejscach, w szczególności niezastawiania dróg wewnętrznych oraz innych parcel.
   5. Przed opuszczeniem pola namiotowego Gość jest zobowiązany do:
    1. Uiszczenia opłat licznikowych oraz za inne usługi dodatkowe.
    2. Posprzątania przestrzeni z której korzystał.
   6. Gość nie odpowiada za zużycie udostępnionej przestrzeni będące następstwem prawidłowego jej używania.
   7. Na terenie pola namiotowego obowiązują zasady ruchu drogowego takie jak w strefie zamieszkania, obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.


  §4 Korzystanie z urządzeń technicznych i sprzętu pola namiotowego

   1. Goście mogą korzystać z dostępnych urządzeń na terenie pola namiotowego. Z urządzeń można korzystać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
   2. Mycie naczyń oraz pranie odzieży dozwolone jest jedynie w przeznaczonych do tego miejscach.
   3. Na terenie pola namiotowego zabronione jest prowadzenie prac naprawczych pojazdów silnikowych które mogły by skutkować jakiejkolwiek szkodzie dla środowiska. Zabrania się również mycia pojazdów.
   4. Pomieszczenia sanitarne oraz urządzenia sanitarne jak i inne urządzenia udostępnione do użytkowania przez Gości muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu.
   5. Przyłączenie oraz odłączenie prądu do instalacji elektrycznej pola namiotowego wykonuje  wyłącznie uprawniony do tego personel pola namiotowego.
  1.  

  §5 Przechowywanie przedmiotów osobistych i odpowiedzialność za obrażenia odniesione na terenie pola namiotowego

   1. Gość zobowiązany jest do zapewnienia należytej troski o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie pola namiotowego.
   2. Osoba przebywająca na terenie pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy, oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
   3. Mienie o wartości powyżej 50 zł powinno być przechowywane w depozycie pola namiotowego, a chęć przechowania takiego mienia należy zgłosić obsłudze nie później niż w momencie meldunku. Właściciel pola namiotowego nie odpowiada za mienie o wartości powyżej 50 zł które nie zostało zdeponowane w depozycie.
   4. Właściciel pola namiotowego ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Gościa, jeżeli jest to następstwem umyślnego działania lub umyślnego zaniechania Właściciela pola namiotowego, w pozostałych przypadkach, w tym za szkody powstałe w wskutek działania siły wyższej, działania natury, szkody powstałe z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, oraz inne szkody, Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności.
   5. Gość jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na mieniu, przyrodzie i osobie powstałe z jego winy, w związku z czym obowiązany jest do ich naprawienia na zasadach ogólnych.
   6. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia na terenie pola namiotowego, Gość ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu obsłudze pola.
  1.  

  §6 Ochrona środowiska

   1. Na terenie pola namiotowego, zabrania się ścinania drzew, gałęzi i pozostałej roślinności ani pozyskiwania drewna lub innej biomasy z terenu pola namiotowego.
   2. Goście są zobowiązani do zachowania ostrożności i ochrony roślin znajdujących się na terenie pola namiotowego.
   3. Drewno na ognisko jest do nabycia u obsługi pola namiotowego.
   4. Na terenie pola namiotowego obowiązuje segregacja odpadów a do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie pola namiotowego.
   5. Zabrania się wyrzucania śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami.
   6. Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
  1.  

  §7 Zasady zachowania porządku i spokoju

   1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju oraz ogólnych zasad współżycia społecznego.
   2. Cisza nocna na polu namiotowym obowiązuje w godzinach wskazanych w §2 ust. 3 powyżej.
   3. W czasie obowiązywania ciszy nocnej wszelkie aktywności muszą być prowadzone w taki sposób aby nie utrudniały lub uniemożliwiałyby wypoczynku innych Gości. Dozwolone są spotkania w małych grupach, które nie będą sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego i zgodne z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi, o ile takie wytyczne w danym okresie obowiązują.
   4. Loty dronem wymagają zgody Właściciela terenu, w godzinach obowiązywania ciszy nocnej obowiązuje całkowity zakaz lotów dronem.
   5. Korzystanie z przenośnych grilli oraz innych urządzeń emitujących żar lub płomień, ze względów ochrony przeciwpożarowej, możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym miejscach ogniskowych lub leśnej kuchni.
   6. Na polu namiotowym obowiązuje całkowity zakaz palenia produktów tytoniowych i pochodnych poza wyznaczonym miejscem na punkcie widokowym.
  1.  

  §8 Pozostałe zasady

   1. Gość przyjmuje do wiadomości iż przebywa w obszarze Natura 2000 oraz w otoczeniu Wigierskiego Parku Narodowego i w związku z tym mogą występować zdążenia losowe jak powalone drzewa, ułamane gałęzie czy inne zjawiska atmosferyczne, za które Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności.
   2. Na terenie pola namiotowego można trzymać psy lub koty w ilości nie przekraczającej 2, psy muszą być obowiązkowo trzymane na smyczy przez cały czas pobytu oraz mieć ważne szczepienia obowiązkowe.
   3. Gość niezwłocznie zgłasza personelowi pola namiotowego zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu, inne zagrożenia oraz wszelkie nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
   4. Pole namiotowe jest monitorowane przy pomocy monitoringu wizyjnego w celu ochrony Gości oraz urządzeń i terenu pola namiotowego, nagrania przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące, zawierają wizerunek Gości, numery rejestracyjne pojazdów a także inne informacje uwidocznione na zapisie wideo.
   5. Wjazd i wyjazd z terenu pola namiotowego jest zabezpieczony za pomocą szlabanu aktywowanego systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
   6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione na terenie pola namiotowego po zakończeniu pobytu, o ile zostały odnalezione przez obsługę, po poprawnej identyfikacji są wysyłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane są przez okres trzech miesięcy lub są przekazywane do Starostwa Powiatowego w Suwałkach.


  §10 Podmiot odpowiedzialny oraz ceny

   1. Właścicielem pola namiotowego jest Jan Rzepiejewski ROCKA, 16-412 Cimochowizna 11, NIP: 5222387249.
   2. Ceny:
    1. Miejsce na  namiot 66 zł /dzień
    2. Miejsce na przyczepę lub camper 88 zł /dzień
    3. Pobyt osoby dorosłej 28 zł / osoba / dzień
    4. Pobyt dziecka (0-3 lat) gratis
    5. Pobyt dziecka (3-10 lat) 12 zł / osoba / dzień
    6. Pojazd mechaniczny 12 zł / dzień
    7. Pies, kot 15 zł / zwierzę / dzień
    8. Toalety, prysznice, węzeł sanitarny gratis
    9. Drewno do ogniska gratis
    10. Rabat 10% przy pobytach dłuższych niż 5 dni (rabat jest naliczany w
     dniu zameldowania, nie jest naliczany wstecznie w przypadku przedłużenia
     pobytu)
    11. Rabat 5% na KDR (rabat naliczany przy przyjeździe po okazaniu karty)
    12. Rabat 5% dla stałych klientów (rabat naliczany przy przyjeździe po pomyślnej weryfikacji)
    13. Dla pobytów powyżej 1 doby obowiązuje opłata miejscowa która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suwałki wynosi 2,50 zł / osobę, opłaty nie pobiera się od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
   
  §11 Wypożyczalnia sprzętu turystycznego

   1. Wypożyczanie sprzętu jest płatne zgodnie z cennikiem i dostępne wyłączne dla Gości pola namiotowego.
   2. Właściciel nie organizuje aktywności związanej z wypożyczonym sprzętem a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Wszelkie aktywności związane z wypożyczonym sprzętem są organizowane we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność przez Wypożyczającego.
   3. Aby wypożyczyć sprzęt należy podać numer rezerwacji lub okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). Właściciel bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
   4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz zgłoszenia ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. W przypadku sprzętu pływającego, podstawowym wyposażeniem są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
   5. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być czysty.
   6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu uzgodnionym z Właścicielem.
   7. Za sprzęt zwrócony po terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
   8. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
   9. Wypożyczający ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki jego zachowania z użyciem wypożyczonego sprzętu w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
   10. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci związanych z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu.
   11. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zwrotu sprzętu muszą być uzgodnione z Właścicielem.
   12. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Właściciel może zażądać zwrotu wypożyczonej rzeczy bez prawa do zwrotu opłaty za jej wypożyczenie.
   13. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Właściciela oraz służb do tego uprawnionych.
   14. Za zgubienie, kradzież oraz nieodwracalne zniszczenia sprzętu, Wypożyczający wypłaci Właścicielowi równowartość jego wartości w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
   15. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
  1.  

  §12 Konsekwencje nieprzestrzegania zasad porządku na terenie pola namiotowego

   1. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zakazów zapisanych w niniejszym Regulaminie, właściciel pola namiotowego może odmówić Gościowi dalszego pobytu na jego terenie a Gość ma obowiązek niezwłocznego opuszczenia pola namiotowego. W przypadku odmowy opuszczenia pola, operator pola namiotowego usunie pojazdy i sprzęt turystyczny Gościa, za co obciąży Gościa kosztami tej operacji.
   3. W przypadku bezumownego korzystania z terenu Właściciela, tj. w przypadku braku skutecznego powiadomienia Właściciela o pobycie lub chęci takiego pobytu, obowiązują następujące kary umowne:
    1. Postój pojazdu mechanicznego 250 zł / dzień
    2. Postój przyczepy 250 zł / dzień
    3. Rozstawienie namiotu 250 zł / dzień
   4. W przypadku zniszczenia roślinności pola namiotowego w tym pozyskania drewna z terenu pola lub otaczających go lasów, Gość może być obciążony karami umownymi:
    1. Ścięcie drzewa – od 500 zł, kwota zależna od gatunku i rozmiaru drzewa.
    2. Ścięcie gałęzi – od 200 zł, kwota zależna od gatunku i rozmiaru drzewa.
    3. Zniszczenie drzew oraz innej roślinności – koszt w zależności od stopnia zniszczenia.
    4. Powyższe kary umowne nie wykluczają dodatkowego nałożenia kar przez organy państwowe.
   5. Z uwagi na to iż na terenie pola namiotowego ustanowiony jest szereg stref ochronnych, poza karami wymienionymi w punkcie 3 niniejszego paragrafu, mogą być nałożone inne kary przez organy administracji państwowej.
   6. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu i odmówienia dalszego pobytu przez właściciela, wszelkie opłaty poniesione przez Gościa zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wyłączenia miejsca na polu namiotowego z możliwości rezerwacji.

  §13 Klienci baru oraz punktu widokowego (nie dotyczy klientów pola namiotowego)

   1. Klienci baru oraz punktu widokowego niebędący klientami pola namiotowego, mogą przebywać w strefie barowej oraz na punkcie widokowym w godzinach pracy baru tj. 10:00-20:00, przy czym zabrania się biwakowania oraz długotrwałego przebywania w tej strefie o ile nie konsumuje się produktów oferowanych przez bar.
   2. Dojście do strefy barowej możliwe jest wyłącznie po wyznaczonej znakami trasie.
   3. Strefa barowa jest udostępniona osobom niebędącym klientami pola namiotowego na czas zjedzenia posiłku lub wypicia napojów.
   4. Toalety są bezpłatne dla klientów baru oraz gości pola namiotowego.
   5. Dla osób niewymienionych w §2 punkt 2 toalety są płatne w kwocie 5 zł / osobę.
   6. Klienci baru nie są uprawnieni do przebywania w strefie pola namiotowego w tym do plażowania czy nocowania.
   7. Na terenie punktu widokowego palenie produktów tytoniowych i pochodnych jest dopuszczalne tylko w wyznaczonej strefie.